Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administrácia siete ADS
Administratíva a firemná korešpondencia AFK
Administratíva a korešpondencia ADK
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Biológia BIO
Business English BEN
Cvičenia z aplikovanej ekonómie CAE
Databázové systémy DSY
Dejepis DEJ
Dermatológia DER
Druhý cudzí jazyk - nemecký DCN
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKN
Ekonomika a marketing EKM
Ekonomika podniku cestovného ruchu EPCR
Elektrotechnika ELT
Estetická a výtvarná výchova EVV
Etika podnikania ETP
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GCR
Grafické systémy GRS
Hospodárska geografia HOG
Hotelierstvo HOT
Chémia CHE
Informatika INF
IT English ITE
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Makroekonómia MAE
Manažment MAN
Manažment a marketing MAM
Manažment osobných financií MOF
Matematika MAT
Materiály MTR
Medzinárodný obchod MEO
Náboženská výchova NAV
Občianska náuka OBN
Obchodné a medzinárodné právo OMP
Odborná prax OPR
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik ODV
Operačné systémy OPS
Písanie a úprava textu na počítači PUI
Pleťová kozmetika PLK
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Pohotovosť P
Praktická časť odbornej zložky PčOZ
Právna náuka PRN
Prax PRX
Princípy počítačov PPC
Prístroje a zariadenia PRZ
Programovanie PRO
Projektové cvičenia PRC
Propagačná informatika a reklama PIR
Protokol a etika podnikania PEP
Prvý cudzí jazyk - anglický PCA
Prvý cudzí jazyk - nemecký PCN
Psychológia a spoločenská výchova PSV
Psychológia práce a trhu PPT
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna komunikácia SOK
Správanie SPR
Styling STY
Technika medzinárodného obchodu TMO
Technológia TEC
Technológia služieb cestovného ruchu TSCR
Technológia tvorby imidžu TTI
Telesná a športová výchova TŠV
Teoretická časť odbornej zložky TOZ
Tovaroznalectvo TOV
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Vidiecký cestovný ruch VCR
Virtualizácia VIR
Vlasová kozmetika VLK
Výchova k podnikaniu VYP
Základy podnikania ZAP
Základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov ZPMP
Základy úspešnej komunikácie ZUK
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Hattalova 968/33
    029 01 Námestovo
  • +421 43 552 23 48 - Spojovateľka
    +421 43 552 12 21 - Ekonomický úsek

Fotogaléria